Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Majątek

Majątek

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za 2019r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Informacje ogólne.

Zgodnie z par.34 ust. 9 i 10 rozp. Min. Rozw.i Fin. z 3.09.17 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2017 r. poz. 1911 z p.z.).

Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji 
i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa. Dysponentami środków budżetowych są:

minister właściwy ds. rolnictwa, jako dysponent I stopnia – główny w stosunku do Głównego Inspektoratu Weterynarii.        

Główny Lekarz Weterynarii:

– jako dysponent II stopnia w stosunku do granicznych lekarzy weterynarii,

– jako dysponent III stopnia w stosunku do środków finansowych, jakie otrzymuje na realizację zadań oraz funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii;

Graniczni lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie granicznych inspektoratów weterynarii.

Wojewodowie, jako dysponenci I stopnia – główni w stosunku do wojewódzkich lekarzy weterynarii;

wojewódzcy lekarze weterynarii:
– jako dysponenci II stopnia w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii,
– jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów weterynarii;

powiatowi lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii.

Wszystkie inspektoraty weterynarii, a więc Główny Inspektorat Weterynarii, graniczne, wojewódzkie
i powiatowe inspektoraty weterynarii, są państwowymi jednostkami budżetowymi i posiadają samodzielność finansową – otrzymują środki budżetowe od dysponentów wyższego stopnia
i samodzielnie je wydatkują.

Klasyfikacja budżetowa źródeł finansowania zadań i funkcjonowania jednostek organizacyjnych IW:
część 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01021 – Główny Inspektorat Weterynarii,
rozdział 01035 – graniczne inspektoraty weterynarii,
część 85 – Budżety wojewodów, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01033 – wojewódzkie inspektoraty weterynarii,
rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii,
rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,
część 83 – rezerwy celowe, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe:
rezerwa celowa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej.