Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski oraz petycje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi i wnioski można kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie

– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00,

– w piątek w godzinach od 9:00-16:00

lub przesłać na adres: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie
ul. Gagarina 15,
00-753 Warszawa,


bądź przesyłać faksem na numer: 22-8411408
lub też pocztą elektroniczną na adres e-mail poczta@wawa.piw.gov.pl

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 punkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do  informacji publicznej (Dz. U. Nr 112  poz. 1198 z późn. zm.), udostępnieniu podlega, między innymi, informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie, działającego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie.

  1. Pod pojęciem „sposób przyjmowania spraw” należy rozumieć procedury uzyskiwania oraz rejestrowania korespondencji, w tym także wniosków  (bez względu na formę ich przekazania).
  1. Czynności kancelaryjne w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie wykonuje Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

– Przyjmując przesyłki przekazane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, Sekretariat sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania, zaś stwierdzając uszkodzenia, sporządza adnotacje na kopercie lub opakowaniu bądź na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika poczty spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.

– Na żądanie osoby składającej osobiście pismo Sekretariat potwierdza otrzymanie tego pisma.

– Otrzymywaną korespondencję Sekretariat wpisuje do rejestrów poczty przychodzącej  (przesyłek  zwykłych,  poleconych,  faksów,  e-maili) i przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii lub jego Zastępcy celem wydania stosownych dyspozycji co do  sposobu załatwienia sprawy.

– Zwróconą korespondencję Sekretariat rozdziela zgodnie z dyspozycją, przekazując ją określonym zespołom, stanowiskom pracy bądź pracownikom, celem załatwienia.

– Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, stosując formę odręczną (nie wymagające odpowiedzi albo przekazane do wiadomości), pisemną lub inną (na formularzach, drukach  itp.).

– Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego.

– Po załatwieniu sprawy korespondencja jest przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego: przesyłką listową (np.: listem zwykłym, poleconym, priorytetem lub za potwierdzeniem odbioru), faksem lub pocztą elektroniczną

– Sekretariat sprawdza czy pisma przeznaczone do wysyłki są podpisane, zawierają wyspecyfikowane załączniki i są opatrzone stosownymi pieczątkami lub pieczęcią urzędową (jeżeli tego wymagają przepisy). Rejestruje je w rejestrach poczty wychodzącej (listy zwykłe, polecone, za potwierdzeniem odbioru, faksy, e-maile itp.) i dokonuje wysyłki zgodnie z dyspozycją osób załatwiających sprawy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) działający przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW) w Warszawie przyjmuje także sprawy do załatwienia w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (zwanej dalej „Kpa”, Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

– Zgodnie z art. 19 i 20 Kpa PLW (organ) przestrzega z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczową określają przepisy wymienione w §1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii w Warszawie zatwierdzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 30.08. 2018 roku.

– Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego zaś protokół przez pracownika, który go sporządził. Na żądanie wnoszącego podanie, PIW  potwierdza otrzymanie tego dokumentu (art. 63 Kpa).

– Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 64 §1. Kpa).

– Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

– Jeżeli PLW, do którego wniesiono podanie, nie jest właściwy w sprawie,  niezwłocznie przekazuje je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie (art. 65 § 1 Kpa), natomiast jeżeli na podstawie podanych danych nie można ustalić organu właściwego zwraca je wnoszącemu (art. 66 § 3 Kpa). Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

– Sprawa wniesiona do PLW lub do PIW w Warszawie,  w zależności od jej charakteru (np.: podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego, skarga, wniosek, żądanie informacji, podanie o wydanie zaświadczenia), załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kpa  i może się zakończyć wydaniem decyzji administracyjnej, postanowienia, zaświadczenia; informacji ustnej lub pisemnej, bądź odpowiedzi na skargę lub wniosek. Załatwienie sprawy może zakończyć również udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie posła bądź senatora.

Pod pojęciem „załatwienia sprawy” należy rozumieć tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie danej sprawy.

– Sprawy powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedstawienia przez zainteresowaną osobę (stronę)  odpowiednich dokumentów, a także gdy Powiatowy Inspektorat Weterynarii posiada wszelkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji czy też wyjaśnień (art. 35 § 1 i 2 Kpa).

– Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 Kpa).

– Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia wydanego przez organ I instancji do organu II instancji (Powiatowy Lekarz Weterynarii  w rozumieniu Kpa jest organem I instancji. W stosunku do decyzji bądź postanowień wydanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii organem II instancji w rozumieniu Kpa jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii) sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w ciągu jednego miesiąca (art. 35 §3 Kpa).

– Do terminów określonych wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kpa).

– O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej określonych terminach organ obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).

Przedstawione dokumenty w sprawie muszą być autentyczne. Wykorzystywanie nieprawdziwych lub sfałszowanych dokumentów jest przestępstwem,  zagrożonym karami  (art. 270 – 273 oraz 275 i 276 Kodeksu karnego).

-Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy (Art.127.§1 i 2).

– Odwołanie od decyzji organu I instancji wnosi się do organu II instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 129 Kpa).