Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Artykuły

Wszystkie artykuły

16 stycznia 2023Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o obowiązku wskazanym w art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).  Zgodnie z tym przepisem ciąży na podmiotach obowiązek złożenia oświadczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, podmioty prowadzące zakłady zatwierdzone, w tym zatwierdzone warunkowo w ww. oświadczeniu, informują także o korzystaniu ze środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. 26  – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319). Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw tj. do dnia 11 lutego 2023r. W celu uproszenia przekazania ww. danych poniżej umieszczony jest wzór oświadczenia.  Oświadczenie, to stanowi podstawę dokonania zmian w: 1)         rejestrze zakładów, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, 2)         wykazie podmiotów podlegających rejestracji, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b, 3)         wykazie zakładów zatwierdzonych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c – ustawy zmienianej w art. 5 z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Wzór oświadczenia dla podmiotów spożywczych, należy złożyć do 11 lutego 2023 r., pdf 118 kB INFORMACJA DLA PODMIOTÓW SEKTORA PASZOWEGO   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o obowiązku wskazanym w art. 21 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570). Zgodnie z tym przepisem na podmiotach sektora paszowego ciąży obowiązek przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności informacji o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Informację  tą należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw tj. do dnia 11 lutego 2023r. [...]
4 marca 2022• для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща. • для транзиту через державу-член Європейського Союзу. Заява на отримання дозволу • для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща. • для транзиту через державу-член Європейського Союзу. Заява на отримання дозволу• для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща.• для транзиту через державу-член Європейського Союзу. Повітова ветеринарна інспекція у Варшаві повідомляє, що документ: Заява на отримання дозволу на переміщення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща, а для транзиту через країну-член Європейського Союзу видається в офісі на Гагаріна, 15 з 8:00 до 15:30. Plik doc 33 kB Wniosek o pozwolenie • na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej – Polski. • na tranzyt przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Заява на отримання дозволу • для перевезення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польща. • для транзиту через державу-член Європейського Союзу. [...]
8 grudnia 2021Podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania trzody chlewnej przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych w sposób mechaniczny. Podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania trzody chlewnej przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych w sposób mechaniczny: nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego – dla zdecydowanej większości ognisk stwierdzonych w 2016 r. jako przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF, na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Policję, wskazuje się nielegalną działalność człowieka (osoby prowadzące nielegalne lub niezgodne z przepisami prawa działania w zakresie przemieszczania świń/dzików lub pozyskanych z nich produktów); nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego; unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) – w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie; zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne; zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni); rezygnacja z udziału w polowaniach; nie wnoszenie do gospodarstw części dzików; zachowanie podstawowych zasad higieny: odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac, okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi; zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich; uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia – zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem – do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie. Infolinia ASF Formularz do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń dostępny jest tutaj   GIW Infolinia ASF tel. 22 623 10 65 [...]