Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Ważna informacja dla podmiotów spożywczych i paszowych

ham
Wyroby

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o obowiązku wskazanym w art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).  Zgodnie z tym przepisem ciąży na podmiotach obowiązek złożenia oświadczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, podmioty prowadzące zakłady zatwierdzone, w tym zatwierdzone warunkowo w ww. oświadczeniu, informują także o korzystaniu ze środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. 26  – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie to należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw tj. do dnia 11 lutego 2023r. W celu uproszenia przekazania ww. danych poniżej umieszczony jest wzór oświadczenia. 

Oświadczenie, to stanowi podstawę dokonania zmian w:

1)         rejestrze zakładów, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a,

2)         wykazie podmiotów podlegających rejestracji, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b,

3)         wykazie zakładów zatwierdzonych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c

– ustawy zmienianej w art. 5 z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Wzór oświadczenia dla podmiotów spożywczych, należy złożyć do 11 lutego 2023 r., pdf 118 kB

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW SEKTORA PASZOWEGO

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o obowiązku wskazanym w art. 21 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570). Zgodnie z tym przepisem na podmiotach sektora paszowego ciąży obowiązek przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności informacji o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Informację  tą należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw tj. do dnia 11 lutego 2023r.