Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Wymagania weterynaryjne w handlu psami, kotami, fretkami

Psy, koty i fretki mogą być przedmiotem handlu, jeżeli spełniają następujące warunki:

Psy, koty i fretki mogą być przedmiotem handlu, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. Psy, koty i fretki muszą być oznakowane.
 2. Psy, koty i fretki muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w ustalonych odstępach (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia zwierzęcia nie może być wcześniejsza niż data oznakowania zwierzęcia. Dopuszczalny jest ten sam dzień. 

Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jestna stronie internetowej Komisji Europejskiej

W przypadku zwierząt przemieszczanych z niektórych państw trzecich skuteczność szczepienia musi być potwierdzona badaniem poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Badanie nie jest wymagane jeżeli:

 • psy, koty i fretki przywożone są do Polski z państwa ujętego na liściezałącznika II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013;
 • poprzednie badanie było prawidłowe, a zwierzę (pies, kot lub fretka) zostało ponownie zaszczepione (dawka przypominająca) przed upływem ważności poprzedniego szczepienia;
 • dotyczy zwierzęcia (psa, kota lub fretki), które wraca do UE z paszportem potwierdzającym i dokumentującym prawidłowy wynika badania wykonanego przed opuszczeniem UE przez zwierzę.
 1. Psy, koty i fretki muszą posiadać odpowiednie dokumenty:
 1. Pisemna deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej o niehandlowym charakterze podróży, której wzór określono w Części 3 załącznika IV rozporządzenia (EU) nr 577/2013.
 2. Świadectwo zdrowia, którego aktualny wzór określono w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2019/1293 zmieniającym część 1 załącznika IV dorozporządzenia (UE) nr 577/2013 przy czym
  •  świadectwo zdrowia:
   • musi wystawić urzędowy lub upoważniony lekarz weterynarii,
   • musi być wypełnione drukowanymi literami,
   • musi być sporządzone przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu oraz w języku angielskim,
   • musi zawierać informacje takie jak numer zwierzęcia oraz szczegóły dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie i badania krwi,
   • podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku,
   • zachowuje ważność przez 10 dni od dnia wystawienia do dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji w określonym unijnym punkcie kontroli,
   • w przypadku dalszego przemieszczania w ramach UE świadectwo zachowuje ważność przez 4 miesiące od dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji lub do dnia ważności szczepienia na wściekliznę, jeżeli ważność ta wygasa w ciągu ww. 4 miesięcy (konieczna adnotacja w dokumencie podczas kontroli na granicy);
  • jeżeli do świadectwa dołączone zostają dodatkowe arkusze lub dokumenty potwierdzające, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa przez złożenie podpisu oraz pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron;
  • jeżeli świadectwo składa się z wielu stron, arkuszy czy dokumentów, każda ze stron musi być ponumerowana w następujący sposób: (numer strony) z (całkowita liczba stron) na dole strony oraz musi być opatrzona na górze każdej strony numerem referencyjnym świadectwa, nadanym przez właściwy organ;
  • stwierdzenia zawarte w treści świadectwa, które nie są stosowane, mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie usunięte z treści świadectwa;
  • do świadectwa musi być dołączony uwierzytelniony odpis urzędowego sprawozdania z zatwierdzonego laboratorium w sprawie wyników badań na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie (jeśli wymagane).

Dopuszcza się przywóz zwierząt (psów, kotów i fretek) bez świadectwa zdrowia, jeżeli zwierzęciu towarzyszy dokument: