Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Warszawie

Kontrast
Wyłączony
Wielkość czcionki
-
+
Odstęp wierszy
-
+
Odstęp paragrafów
-
+
Odstęp liter
-
+
Odstęp pomiędzy zdaniami
-
+

Schemat kontroli

Schemat kontroli

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie zgodnie z art. 47 ust.3 ustawy z 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz. 162) przedstawia ogólny schemat kontroli urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej:

Ogólny schemat kontroli urzędowych

przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te

zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały

zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co

do zasady bez wcześniejszego powiadomienia.

1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie

do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu

prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

2. Osoby kontrolujące mogą m. in.:

– żądać pisemnych lub ustnych informacji,

– żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,

– pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

3. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez

kontrolującego i kontrolowanego.

4. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia

muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas

musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone

właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

5. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w

tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do

organów ścigania.

6. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie

lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia

wolności lub grzywny.